Јавни позив за добијање на коришћење пластеника са системом за наводњавање

0

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право  за добијање на коришћење пластеника са системом за наводњавање   може остварити физичко лице – носилац регистрованог  породичног  пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве мора
- да има пребивалиште на територији Градске општине Палилула
- да је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији Градске општине  Палилула
- да је катастарска парцела на којoj се поставља опрема на територији Градске  општине Палилула

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве доставља следећа документа:
1. образац пријаве за добијање  на коришћење пластеника са системом за наводњавање(наведени обрасци могу се преузети у просторијама Градске  општине Палилула сваког радног дана од 08 до 15 часова)
2. фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом;
3. фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину;
4. фотокопија извода из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства;
5. фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини);

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ  И ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАСТЕНИКА СА СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

tabela-plastenici-2

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бодова, а до утрошка расположивих средстава. Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

На основу ранг листе подносилаца пријава председник Општине доноси одлуку о добијању на коришћење пластеника. Након доношења одлуке председник Градске општине Палилула са корисницима пластеника закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Корисник подстицајних средстава је дужан да:
- закључи уговор са ГО Палилула
- опрему која је предмет овог јавног позива, за коју су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп.
Градска општина Палилула задржава право да непосредним увидом врши проверу коришћења пластеника.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Обрасци пријаве су доступни и могу се преузети у просторијама Градске  општине Палилула сваког радног дана од 08 до 15 часова)

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
- личном доставом на писарницу Градске општине Палилула сваког радног дана од 08- 17 часова.
Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.
Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ПЛАСТЕНИКА – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.
Коверат треба да садржи попуњен образац пријаве са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на писарници Градске општине Палилула је 31. март 2017. године до 15 часова.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Подели

О аутору

Aleksandar Pustai

Оставите коментар